Verb

Comments
Återkomma Återkom Återkommer Återkom Återkommit 0
Snickra Snickra Snickrar Snickrade Snickrat 0
Gilla Gilla Gillar Gillade Gillat 0
Snusa Snusa Snusar Snusade Snusat 0
Stämpla Stämpla Stämplar Stämplade Stämplat 0
Tillverka Tillverka Tillverkar Tillverkade Tillverkat 0
Prägla Prägla Präglar Präglade Präglat 0
Åska Åska Åskar Åskade Åskat 0
Smitta Smitta Smittar Smittade Smittat 0
Rekommendera Rekommendera Rekommenderar Rekommenderade Rekommenderat 0
Lovorda Lovorda Lovordar Lovordade Lovordat 0
Berömma Beröm Berömmer Berömde Berömt 0
Rosa Rosa Rosar Rosade Rosat 0
Färga Färga Färgar Färgade Färgat 0
Sjunga Sjung Sjunger Sjöng Sjungit 0
Uppträda Uppträd Uppträder Uppträdde Uppträtt 0
Avslöja Avslöja Avslöjar Avslöjade Avslöjat 0
Dyka Dyk Dyker Dök Dykt 0
Erbjuda Erbjud Erbjuder Erbjöd Erbjudit 0
Återskapa Återskapa Återskapar Återskapade Återskapat 0
varna varna varnar varnade varnat 0
Lägga Lägg Lägger Lade Lagt 0
Skrämma Skräm Skrämmer Skrämde Skrämt 0
Medverka Medverka Medverkar Medverkade Medverkat 0
Låna Låna Lånar Lånade Lånat 0
Förstöra Förstör Förstör Förstörde Förstört 0
Bestå Bestå Består Bestod Bestått 0
Understryka Understryk Understryker Underströk Understrukit 0
Passera Passera Passerar Passerade Passerat 0
Sprida Sprid Sprider Spred Spritt 0
Njuta Njut Njuter Njöt Njutit 0
Gälla Gäll Gäller Gällde Gällt 0
Grilla Grilla Grillar Grillade Grillat 0
Hyra 0
musicera musicera musicerar musicerade musicerat 0
Befolka Befolka Befolkar Befolkade Befolkat 0
Koka Koka Kokar Kokade Kokat 0
Betona Betona Betonar Betonade Betonat 0
roa roa roar roade roat 0
tillbakavisa tillbakavisa tillbakavisar tillbakavisade tillbakavisat 0
bestrida bestrid bestrider bestred bestridit 0
förneka förneka förnekar förnekade förnekat 0
dementera dementera dementerar dementerade dementerat 0
bekräfta bekräfta bekräftar bekräftade bekräftat 0
fresta fresta frestar frestade frestat 0
stressa stressa stressar stressade stressat 0
påbjuda påbjud påbjuder påbjöd påbjudit 0
tillämpa tillämpa tillämpar tillämpade tillämpat 0
strukturera strukturera strukturerar strukturerade strukturerat 0
underhålla underhåll underhåller underhöll underhållit 0
addera addera adderar adderade adderat 0
hopsummera hopsummera hopsummerar hopsummerade hopsummerat 0
summera summera summerar summerade summerat 0
sammanfatta (summarize) sammanfatta sammanfattar sammanfattade sammanfattat 0
förbättra förbättra förbättrar förbättrade förbättrat 0
bearbeta bearbeta bearbetar bearbetade bearbetat 0
befinna befinn befinner befann befunnit 0
Sitta Sitt Sitter Satt Suttit 0
förvarna förvarna förvarnar förvarnade förvarnat 0
lysa lys lyser lyste lyst 0
upplysa upplys upplyser upplyste, upplös upplyst 0
informera informera informerar informerade informerat 0
underrätta underrätta underrättar underrättade underrättat 0
uppfatta uppfatta uppfattar uppfattade uppfattat 0
missuppfatta missuppfatta missuppfattar missuppfattade missuppfattat 0
bedöma bedöm bedömer bedömde bedömt 0
uppgöra uppgör uppgör uppgjorde uppgjort 0
överenskomma överenskom överenskommer överenskom överenskommit 0
Avtala Avtala Avtalar Avtalade Avtalat 0
fastställa fastställ fastställer fastställde fastställt 0
justera justera justerar justerade justerat 0
understödja understöd understöder understödde understött 0
biträda biträd biträder biträdde biträtt 0
höra talas om 0
verka verka verkar verkade verkat 0
kräva kräv kräver krävde krävt 0
avbeställa avbeställ avbeställer avbeställde avbeställt 0
avvika avvik avviker avvek avvikt, avvikit 0
Förse Förse Förser Försåg Försett 0
Omvandla Omvandla Omvandlar Omvandlade Omvandlat 0
Utmärka Utmärk Utmärker Utmärkte Utmärkt 0
Antaga Antag Antager Antog Antagit 0
Omforma Omforma Omformar Omformade Omformat 0
Avbryta Avbryt Avbryter Avbröt Avbrutit 0
Genomföra Genomför Genomför Genomförde Genomfört 0
Fullfölja Fullfölj Fullföljer Fullföljde Fullföljt 0
Genmäla Genmäl Genmäler Genmälde Genmält 0
Genmäla Genmäl Genmäler Genmälde Genmält 0
Erfordra Erfordra Erfordrar Erfordrade Erfordrat 0
Utrusta Utrusta Utrustar Utrustade Utrustat 0
Uppdela Uppdela Uppdelar Uppdelade Uppdelat 0
Förfina Förfina Förfinar Förfinade Förfinat 0
Bortse Bortse Bortser Bortsåg Bortsett 0
Vikariera Vikariera Vikarierar Vikarierade Vikarierat 0
Finna Finn Finner Fann Funnit 0
Markera Markera Markerar Markerade Markerat 0
Uppmärksamma Uppmärksamma Uppmärksammar Uppmärksammade Uppmärksammat 0
Syfta Syfta Syftar Syftade Syftat 0
Fira Fira Firar Firade Firat 0
Behandla Behandla Behandlar Behandlade Behandlat 0