Verbgrupp 2

Comments
Berömma Beröm Berömmer Berömde Berömt 0
Uppträda Uppträd Uppträder Uppträdde Uppträtt 0
Skrämma Skräm Skrämmer Skrämde Skrämt 0
Förstöra Förstör Förstör Förstörde Förstört 0
Gälla Gäll Gäller Gällde Gällt 0
lysa lys lyser lyste lyst 0
upplysa upplys upplyser upplyste, upplös upplyst 0
bedöma bedöm bedömer bedömde bedömt 0
uppgöra uppgör uppgör uppgjorde uppgjort 0
fastställa fastställ fastställer fastställde fastställt 0
biträda biträd biträder biträdde biträtt 0
höra talas om 0
kräva kräv kräver krävde krävt 0
avbeställa avbeställ avbeställer avbeställde avbeställt 0
Utmärka Utmärk Utmärker Utmärkte Utmärkt 0
Genomföra Genomför Genomför Genomförde Genomfört 0
Fullfölja Fullfölj Fullföljer Fullföljde Fullföljt 0
Genmäla Genmäl Genmäler Genmälde Genmält 0
Genmäla Genmäl Genmäler Genmälde Genmält 0
Ersätta Ersätt Ersätter Ersatte Ersatt 0
Väcka Väck Väcker Väckte Väckt 0
Förbereda Förbered Förbereder Förberedde Förberett 0
Hyra Hyr Hyr Hyrde Hyrt 0
Köra Kör Kör Körde Kört 0
Ringa Ring Ringer Ringde Ringt 0
Köpa Köp Köper Köpte Köpt 0
Stänga Stäng Stänger Stängde Stängt 0
Glömma Glöm Glömmer Glömde Glömt 0
Gnälla Gnäll Gnäller Gnällde Gnällt 0
Hända Händ Händer Hände Hänt 0
Tycka Tyck Tycker Tyckte Tyckt 0
Använda Använd Använder Använde Använt 0
Föra För För Förde Fört 0
Känna Känn Känner Kände Känt 0
Trivas Trivs Trivs Trivdes Trivts 0
Resa Res Reser Reste Rest 0
Heta Het Heter Hette Hetat 0
Bygga Bygg Bygger Byggde Byggt 0
Försöka Försök Försöker Försökte Försökt 0
Drömma Dröm Drömmer Drömde Drömt 0
Släppa Släpp Släpper Släppte Släppt 0
Tänka Tänk Tänker Tänkte Tänkt 0
Möta Möt Möter Mötte Mött 0
Tända Tänd Tänder Tände Tänt 0
Behöva Behöv Behöver Behövde behövt 0
Bestämma Bestäm Bestämmer Bestämde Bestämt 0
Höra Hör Hör Hörde Hört 0
Bygga Bygg Bygger Byggde Byggt 0
Fylla Fyll Fyller Fyllde Fyllt 0
Läsa Läs Läser Läste Läst 0
Böja Böj Böjer Böjde Böjt 0
Gifta Gift Gifter Gifte Gift 0
Åka Åk Åker Åkte Åkt 0
Röra Rör Rör Rörde Rört 0
Beställa Beställ Beställer Beställde Beställt 0
Besöka Besök Besöker Besökte esökt 0
Räcka Räck Räcker Räckte Räckt 0
Betyda Betyd Betyder Betydde Betytt 0
Följa Följ Följer Följde Följt 0
Leva Lev Lever Levde Levt 0
Lära Lär Lär Lärde Lärt 0
Sälja Sälj Säljer Sålde Sålt 0
Ansöka Ansök Ansöker Ansökte Ansökt 0
Tillsätta Tillsätt Tillsätter Tillsatte Tillsatt 0
Tillhöra Tillhör Tillhör Tillhörde Tillhört 0
Undersöka Undersök Undersöker Undersökte Undersökt 0
Döma Döm Dömer Dömde Dömt 0
Jämföra Jämför Jämför Jämförde Jämfört 0
Hälla Häll Häller Hällde Hällt 0
Anställa Anställ Anställer Anställde Anställt 0
Steka Stek Steker Stekte Stekt 0
Söka Sök Söker Sökte Sökt 0
Byta Byt Byter Bytte Bytt 0
Krossa Krossa Krossar Krossade Krossat 0
Släcka Släck Släcker Släckte Släckt 0
Begära Begär Begär Begärde Begärt 0
Höja Höj Höjer Höjde Höjt 0
Hjälpa Hjälp Hjälper Hjälpte Hjälpt 0
Blåsa Blås Blåser Blåste Blåst 0
Händer 0
Uttrycka Uttryck Uttrycker Uttryckte Uttryckt 0
Bädda Bädda Bäddar Bäddade Bäddat 0
Slutföra Slutför Slutför Slutförde Slutfört 0
Äga Äg Äger Ägde Ägt 0
Märka Märk Märker Märkte Märkt 0
Upptäcka Upptäck Upptäcker Upptäckte Upptäckt 0
Utreda Utred Utreder Utredde Utrett 0
Misstänka Misstänk Misstänker Misstänkte Misstänkt 0
Röka Rök Röker Rökte Rökt 0
Styra Styr Styr Styrde Styrt 0
Anmäla Anmäl Anmäler Anmälde Anmält 0