Verbgrupp 1

Comments
Skaffa Skaffa Skaffar Skaffade Skaffat 0
Annullera Annullera Annullerar Annullerade Annullerat 0
Försena Försena Försenar Försenade Försenat 0
Misstro Misstro Misstror Misstrodde Misstrott 0
Betvivla Betvivla Betvivlar Betvivlade Betvivlat 0
Tvivla Tvivla Tvivlar Tvivlade Tvivlat 0
Snickra Snickra Snickrar Snickrade Snickrat 0
Gilla Gilla Gillar Gillade Gillat 0
Snusa Snusa Snusar Snusade Snusat 0
Stämpla Stämpla Stämplar Stämplade Stämplat 0
Tillverka Tillverka Tillverkar Tillverkade Tillverkat 0
Prägla Prägla Präglar Präglade Präglat 0
Åska Åska Åskar Åskade Åskat 0
Smitta Smitta Smittar Smittade Smittat 0
Rekommendera Rekommendera Rekommenderar Rekommenderade Rekommenderat 0
Lovorda Lovorda Lovordar Lovordade Lovordat 0
Rosa Rosa Rosar Rosade Rosat 0
Färga Färga Färgar Färgade Färgat 0
Avslöja Avslöja Avslöjar Avslöjade Avslöjat 0
Återskapa Återskapa Återskapar Återskapade Återskapat 0
varna varna varnar varnade varnat 0
Skrämma Skräm Skrämmer Skrämde Skrämt 0
Medverka Medverka Medverkar Medverkade Medverkat 0
Låna Låna Lånar Lånade Lånat 0
Passera Passera Passerar Passerade Passerat 0
Grilla Grilla Grillar Grillade Grillat 0
musicera musicera musicerar musicerade musicerat 0
Befolka Befolka Befolkar Befolkade Befolkat 0
Koka Koka Kokar Kokade Kokat 0
Betona Betona Betonar Betonade Betonat 0
roa roa roar roade roat 0
tillbakavisa tillbakavisa tillbakavisar tillbakavisade tillbakavisat 0
förneka förneka förnekar förnekade förnekat 0
dementera dementera dementerar dementerade dementerat 0
bekräfta bekräfta bekräftar bekräftade bekräftat 0
fresta fresta frestar frestade frestat 0
stressa stressa stressar stressade stressat 0
tillämpa tillämpa tillämpar tillämpade tillämpat 0
strukturera strukturera strukturerar strukturerade strukturerat 0
addera addera adderar adderade adderat 0
hopsummera hopsummera hopsummerar hopsummerade hopsummerat 0
summera summera summerar summerade summerat 0
sammanfatta (summarize) sammanfatta sammanfattar sammanfattade sammanfattat 0
förbättra förbättra förbättrar förbättrade förbättrat 0
bearbeta bearbeta bearbetar bearbetade bearbetat 0
förvarna förvarna förvarnar förvarnade förvarnat 0
informera informera informerar informerade informerat 0
underrätta underrätta underrättar underrättade underrättat 0
uppfatta uppfatta uppfattar uppfattade uppfattat 0
missuppfatta missuppfatta missuppfattar missuppfattade missuppfattat 0
Avtala Avtala Avtalar Avtalade Avtalat 0
justera justera justerar justerade justerat 0
verka verka verkar verkade verkat 0
Omvandla Omvandla Omvandlar Omvandlade Omvandlat 0
Omforma Omforma Omformar Omformade Omformat 0
Erfordra Erfordra Erfordrar Erfordrade Erfordrat 0
Utrusta Utrusta Utrustar Utrustade Utrustat 0
Uppdela Uppdela Uppdelar Uppdelade Uppdelat 0
Förfina Förfina Förfinar Förfinade Förfinat 0
Vikariera Vikariera Vikarierar Vikarierade Vikarierat 0
Markera Markera Markerar Markerade Markerat 0
Uppmärksamma Uppmärksamma Uppmärksammar Uppmärksammade Uppmärksammat 0
Syfta Syfta Syftar Syftade Syftat 0
Fira Fira Firar Firade Firat 0
Behandla Behandla Behandlar Behandlade Behandlat 0
Tenta Tenta Tentar Tentade Tentat 0
Intyga Intyga Intygar Intygade Intygat 0
Kommunicera Kommunicera Kommunicerar Kommunicerade Kommunicerat 0
Tacka Tacka Tackar Tackade Tackat 0
Närvara Närvara Närvarar Närvarade Närvarat 0
Optimera Optimera Optimerar Optimerade Optimerat 0
Förvänta Förvänta Förväntar Förväntade Förväntat 0
Betala Betala Betalar Betalade Betalat 0
Reglera Reglera Reglerar Reglerade Reglerat 0
Skada Skada Skadar Skadade Skadat 0
Flytta Flytta Flyttar Flyttade Flyttat 0
Jobba Jobba Jobbar Jobbade Jobbat 0
Visa Visa Visar Visade Visat 0
Ropa Ropa Ropar Ropade Ropat 0
Bifoga Bifoga Bifogar Bifogade Bifogat 0
Missa Missa Missar Missade Missat 0
Laga Laga Lagar Lagade Lagat 0
Sluta Sluta Slutar Slutade Slutat 0
Baka Baka Bakar Bakade Bakat 0
Träffa Träffa Träffar Träffade Träffat 0
Snöa Snöa Snöar Snöade Snöat 0
Plugga Plugga Pluggar Pluggade Pluggat 0
Plocka Plocka Plockar Plockade Plockat 0
Klara Klara Klarar Klarade Klarat 0
Passa Passa Passar Passade Passat 0
Parkera Parkera Parkerar Parkerade Parkerat 0
Repetera Repetera Repeterar Repeterade Repeterat 0
Berätta Berätta Berättar Berättade Berättat 0
Bada Bada Badar Badade Badat 0
Bruka Bruka Brukar Brukade Brukat 0
Somna Somna Somnar Somnade Somnat 0
Handla Handla Handlar Handlade Handlat 0
Svara Svara Svarar Svarade Svarat 0
Shoppa Shoppa Shoppar Shoppade Shoppat 0
Påbörja Påbörja Påbörjar Påbörjade Påbörjat 0