Röka Rök Röker Rökte Rökt

Verb, Grupp 2B
Engelska : Smoke
Huvudformer Infinitiv
(grundform)
(att, hjälpverb)
Imperativ!  Presens
(nu)
Preteritum
(då)
Supinum/
Perfekt
(har/hade)
Aktiv  röka rök! röker rökte rökt
Passiv rökas röks röktes rökts
Perfekt Infinitiv att ha rökt
Perfekt har rökt
Pluskvamperfekt hade rökt
Futurum (bestämmer) ska röka
Futurum (inte bestämmer) kommer att röka
Presens particip rökande
Perfekt particip rökt
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *