kontext kontexten kontexter kontexterna

Substantiv Grupp 3
Engelska : context
  Singular
Plural
en-ord (utrum)
Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ (Grundform) kontext
kontexten 
kontexter kontexterna
Genitiv kontexts kontextens kontexters kontexternas
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *